Novosti

Autobusi financirani EU novcem – bez reklama

Autobusi financirani EU novcem - bez reklama
Sudski spor zbog reklama na autobusima Autotroleja s tvrtkom "Urbano oglašavanje" nema utjecaja na provedbu EU projekta nabavke novih autobusa. Oni ionako ne smiju biti površine za oglašavanje. Banjalučka Infomedia Group će za zakup reklama na ostalim autobusima plaćati 750 tisuća kuna godišnje

Ima li afera vezana uz oglašavanje na autobusima Autotroleja epilog? Je li „slučaj“ s oglašavanjem imao utjecaja na nabavku novih vozila putem EU projekta?

„Kao gradski vijećnici smo 12. svibnja 2022. primili kao mail naslova „KD Autotrolej – prijava štetnog poslovanja dir. Alberta Kontuša“. Tvrtka Urbano oglašavanje d.o.o. nas njima upozorava na nesavjesno i štetno poslovanje KD Autotroleja d.o.o. i moguće pravne sporove koji će proizaći takvog poslovanja“, napisala je nezavisna vijećnica Iva Rinčić i upitala gradonačelnika Marka Filipovića:

„Molim da vaš odgovor o epilogu navedenog sadrži i informacije o konkretnim razlozima uslijed čega tako veliki broj poništenih natječaja vezanih uz oglašavanje na vozilima KD Autotrolej i tko je odgovoran za to? Je li obavljena unutarnja revizija tog segmenta poslovanja KD Autotroleja d.o.o. i koji su zaključci? Utječe li i kako ta aljkavost u poslovanju KD Autotrolej d.o.o. na oglašavanje vezano uz nabavu 23 (+14) autobusa putem EU projekta ‘Nabava novih autobusa za Komunalno društvo Autotrolej d.o.o’ ?“

Bez prava prvenstva zakupa

„Urbano oglašavanje i KD Autotrolej imali su poslovnu suradnju temeljem prethodna dva ugovora o zakupu, počevši od 7. srpnja 2011. godine. Po isteku drugog ugovora, KD Autotrolej pripremilo je javni natječaj za zakup oglasnih površina, a do okončanja natječaja, pod istim je uvjetima produžilo postojeći ugovor o zakupu s Urbanim oglašavanjem.“ Odgovorio je gradonačelnik Filipović.

U odgovoru tvrdi i to da ,prema sadašnjim propisima, više nije bila održiva odredba o pravu prvenstva zakupa iz prethodnim ugovora s Urbanim oglašavanjem. Prema tim prethodnim odredbama je Urbano oglašavanje plaćalo „fiksnu zakupninu“ i zakupninu prema postotku od ostvarenih prihoda.

Natječajna procedura

„Imenovano je povjerenstvo za provedbu javnog natječaja. Objavljen je poziv za javni natječaj za zakup oglasnih površina na autobusima na službenoj web stranici Društva. Natječaj je proveden usmenom licitacijom kako bi se osigurala transparentnost postupka, tržišna utakmica i najpovoljnija cijena za KD Autotrolej, što je i ostvareno.“ odgovara gradonačelnik Filipović te podsjeća na nove propise:

„Sadašnji propisi koji reguliraju poslovanje javnih društava predviđaju pravo prvenstva zakupa samo u slučaju natječaja za davanje u zakup nekretnina i to samo za kategoriju branitelja i njihove uže obitelji. Osim toga, kod koncesijskih ugovora gdje se u pravilu radi o dugoročnim najmovima nekretnina koji zahtijevaju značajna ulaganja od strane koncesionara, može postojati pravo na naknadu dijela uloženog od strane primatelja koncesije/koncesionara u slučaju da po provedenom natječaju po isteku ugovora nije sklopio novi ugovor. Kod koncesijskih ugovora postoji praksa fiksne i varijabilne naknade”.

„U ovom slučaju se  ne radi se o koncesijskom poslu sa ulaganjima u tuđu imovinu, niti Urbano oglašavanje spada u zaštićenu kategoriju branitelja“, smatra gradonačelnik dodajući da je trgovačko društvo zakupilo vanjske oglasne površina na vozilima Autotroleja.

„Pravo „prvenstva zakupa“ nije primjenjivo u slučaju licitacije, jer onaj tko ima „pravo prvenstva“ zakupa ne mora licitirati, već samo prihvatiti najpovoljniju ponudu. Urbano oglašavanje imalo je priliku na samoj licitaciji ponuditi najbolju cijenu i na taj način ostvariti novi ugovor, ali to nisu napravili.

Natječaj ponavljan četiri puta

U prvom krugu licitacije, kada je najpovoljniji ponuditelj licitirao cijenu od 600.000 kuna, Urbano oglašavanje ponudilo je cijenu od 550.000 kuna. U drugom krugu licitacije, najpovoljniji ponuditelj ponudio je cijenu od 750.000 kuna. Urbano oglašavanje ostalo je kod ponude od 550.000 kuna.

“Nakon što je objavljena odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, dostavili su izjavu da prihvaćaju cijenu od 750.000 kuna. Takvo postupanje ukazuje na tendenciju manipuliranja kao i na pogrešno prikazivanje oštećenja ove tvrtke“, stoji u odgovoru riječkoga gradonačelnika.

Javni natječaj za zakup oglasnih površina dva puta je poništen zbog primjedbi ponuditelja: Urbanog oglašavanja d.o.o. i Info Media Group d.o.o. Radi tih je  primjedbi mijenjana natječajna dokumentacija. Treći natječaj nije rezultirao izborom najboljeg ponuditelja jer su sve tri prispjele ponude imale nekompletnu dokumentaciju.

Na četvrtom je natječaju, nakon provedene javne licitacije, odabrana ponuda Info Media Group d.o.o. s cijenom od 750.000 kuna bez PDV-a. S tim  je ponuditeljem zaključen ugovor na godinu dana s primjenom od 1. srpnja ove godine.

Autobusi financirani EU novcem: Epilog

„Za 50 autobusa u najmu, na Javnom natječaju ostvarena je cijena od 750.000 kuna godišnje, bez PDV-a. Epilog provedenog postupka jest taj, da je Urbano oglašavanje d.o.o., dana 31. svibnja 2022. godine, pokrenulo sudski postupak uz zahtjev za izdavanje privremene mjere radi ostvarivanja prava prvenstva zakupa. Sud nije donio privremenu mjeru, a o pravnom pitanju prava prvenstva zakupa sud će donijeti odluku nakon provedenog postupka“, odgovorio je Marko Filipović.

Bez komercijalnih oglasa na novim autobusima

Natječaj nije imao nikakvog utjecaja na nabavku novih autobusa financiranih sredstvima EU fondova. Prema EU pravilima financiranja, za novih 37 i za prethodno nabavljena 54 autobusa, nije dopušteno komercijalno oglašavanje.

„Postupak unutarnje revizije javnog natječaja nije proveden. Slijedom svega navedenog, može se zaključiti da društvu nije načinjena šteta provođenjem javnog natječaja putem licitacije“, zaključio je rijeci gradonačelnik.

Podijelite objavu:

Nove objave

Prijavite se na naš bilten